Sơn SEE COLOR chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng vào mục đích chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ được tốt hơn. Mọi thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong nội bộ Sơn SEE COLOR và luôn được giữ bí mật trong khả năng cho phép, cùng với bên thứ 3 là đơn vị cung cấp dịch vụ web mà chúng tôi đã ký kết.